Spring trip to the countryside - Photos by Echo Hu, China, Jiangsu Province, Yangzhou