Zhijin Cave - Photos by Julia Zhu, China, Guizhou Province