The Oriental Metropolitan Museum - Photos by Echo Hu, China, Jiangsu Province, Nanjing