Meiling Palace - Photos by Echo Hu, China, Jiangsu Province, Nanjing