The window of the world - Photos by YUKIHEART, China, Guangdong Province, Guangzhou, Shenzhen, Nanshan