Main attrations in Quanzhou - Photos by Lim Jane, China, Fujian Province, Quanzhou

Photo Added By Lim Jane,

enjoy local way,make travel & business easier(tour guide, interpreter)

Visit Their Profile
36 Photos
0 Comments
19
Views

Main attrations in Quanzhou City:

1.Kaiyuan Temple

2.Qingjing Mosque

3.Guandi Temple

4.Maritime Boat Museum

5.Luoyang Bridge

6.Dehua Ceramic Musuem

7.Anxi Tea Garden

8.Moutain Jiurishan

9. Cai' Ancient Dwellings

10. Anping Bridge

11.Confucius Temple

12. Moutain Qingyuan

13. Moutain Jiuxian in Dehua County

14. Qingshuiyan Temple

15. Hong'en Temple

16.Xunbu Village

17.Chongwu Town in Hui'an County

Photo(s) Taken at: